လုပ္ငန္း ကြင္းဆက္မ်ား

ရာသီဥတု ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ား ကုိ ပုိမိုအသံုးခ်ျခင္း အားျဖင့္ ေရသတၱ၀ါ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ တုိးတက္ရရွိေစရန္ အတြက္ အေသးစား ၊ အလတ္စား SMEsလုပ္ငန္းမ်ားကို ဤစီမံကိန္းမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး ပညာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ျခင္း ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ ဘ႑ာေရး အစီအစဥ္ သြင္းအားစုမ်ား လက္လွမ္းမီွ ရရွိႏုိင္မႈ မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ MYSAP စီမံကိန္းမွ ဧရာ၀တီ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိ အေသးစား ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး ေတာင္သူမ်ား ၊ ရွမ္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွိ အေသးစား ေရခ်ိဳလုပ္ငန္း ေတာင္သူမ်ား အတြက္ အေလးထား လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အေသးစား ေရသတၱ၀ါ ေရာေႏွာေမြးျမဴေရး စနစ္ ႏွင့္ အာတီမီးယား ကဲ့သို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အစာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး တို႔ပါ၀င္သည္။

Comments are closed.