၀န္ေဆာင္မႈ ၊ ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္း

ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ အစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အရည္အခ်င္းျပည္႔၀ေသာ လုပ္သားအင္အား ၊ အထူးျပဳ ကြ်မ္းက်င္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ တကၠသိုလ္ အဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္း တစ္ခု ေပၚေပါက္ ေရးကို MYSAP စီမံကိန္းမွ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားကုိ ျမင့္တင္သြားပါမည္။ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ငါးေရာဂါ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ သြင္းအားစု သန္႔ရွင္းေရး ကို အေလးထားၿပီး ငါးႀကီးထြားမႈ ႏွင့္ ဖမ္းယူၿပီး ေရသတၱ၀ါထြက္ကုန္မ်ား ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ား ၏ အရည္အေသြးျမင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားက ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမည္ ျစဖ္သည္။ ထို႔ျပင္ MYSAP စီမံကိန္းက ထုတ္ကုန္မ်ား ေအာ္ဂင္းနစ္ အသိအမွတ္ျပဳ စိစစ္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Comments are closed.