စီမံကိန္း အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကီလိုမိတာ ၂၀ဝ၀နီးပါး ရွည္လ်ားေသာ ကမ္းရိုးတန္းပင္လယ္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေ ဒသမ်ား ႏွင့္အတူ ေရသတၲဝါ မ်ိဳးစိတ္စံုလင္စြာ ေပါက္ဖြား ရွင္သန္ၾကေသာ အၿမဲတန္းႏွင့္ရာသီအလိုက္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၈၂၀ဝ၀ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈတြင္ ပရိုတိန္း ႏွင့္ အာဟာရ ရရွိေရးအတြက္ ငါးႏွင့္ေရသတၲဝါတို႔ကို အဓိကစားသံုးၾကပါသည္။ ျပည္သူ (၃) သန္းနီးပါးအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျပည္သူ (၁၅) သန္းေက်ာ္ အတြက္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးတို႔ကို႔ ေရသတၲဝါလုပ္ငန္းမွ တိုက္ရိုက္ေထာက္ ကူျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္မ်ား ရရွိလာေသာ ေၾကာင့္ ေပါႂကြယ္ဝလွေသာ ေရသတၲဝါအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းကေန အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ျပည္ပဝင္ေငြရရွိႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေရရွည္ မတည္ျမဲေသာ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကုန္တြင္းငါးဖမ္းဆီးမႈ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားမွစ၍ ေရသတၲဝါ အရင္း အျမစ္ မ်ားအလ်င္အျမန္ ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၇၀% ရွိေသာေက်း လက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြရရွိမႈႏွင့္ အာဟာရျပည္႔ဝစြာ စားသံုးႏိုင္သည္႔ အေျခအေနကို သိသိသာသာ ထိပါးလာပါသည္။ အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အဆင့္ ၂၄ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ျပႆနာကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ေရသတၲဝါေမြးျမဴ ေရး လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ အထူးဦးစားေပးနယ္ပယ္ ျဖစ္လာပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ ဂ်ာမနီစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖ်ိဳးေရးေကာ္ပိုေရွး ရွင္းတို႔ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖင့္ ေရသတၲဝါ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေရရွည္ စနစ္တက် ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ ေရသတၲဝါ ေမြးျမဴေရး က႑ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Myanmar Sustainable Aquaculture Programme (MYSAP) အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ေရခ်ိဳေရငန္ ေရသတၲဝါေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေရးကို ဤစီမံကိန္းမွ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားပါ မည္။ (ဥပမာ - စားသံုးမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ၊ထုတ္လုပ္ေရး ၊ထုတ္ကုန္အသြင္ ေျပာင္းျခင္း၊ သြင္းအားစုမ်ား) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကုန္းတြင္း ငါးရွားပါးေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဓိက အက်ိဳးခံစားရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္အုပ္စုအေနျဖင့္ အေသးစား ငါးဖမ္းေတာင္သူေပါင္း ၂၅၀ဝ၀ဝ ဦး ႏွင့္ အျခားေသာနယ္ပယ္ က႑အလိုက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Comments are closed.