အားလံုးလႊမ္းၿခံဳမႈ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္္အလမ္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေသာ္လည္း အက်ိဳးရလာဒ္ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည္႔ အလားအလာ လည္း ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ခိုင္မာေစရန္ ႏွင့္ ႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ားအား ဆင္းရဲမႈ ကလြတ္ေျမာက္ ေစရန္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး နည္းလမ္းကို တြန္းအားတခုအျဖစ္ အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားေစရန္ MYSAP အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကေန ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤ စီမံကိန္းမွ ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရး က႑ အေသး စား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ အတြက္ အေသးစား ၊အလတ္စား ၊အႀကီးစား လုပ္ငန္းမ်ား အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အေသးစား အလတ္စား ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သြင္း အားစုတင္သြင္းသူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ၊ ေရလုပ္ငန္းေတာင္သူမ်ား ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၊ ထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိရန္ MYSAP စီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Comments are closed.