မူ၀ါဒ

ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္း မူေဘာင္ ႏွင့္ မူ၀ါဒ မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MYSAP စီမံကိန္း သည္ ဘက္စံု ၿခံဳလႊမ္းေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ National Aquaculture Development Plan (NADP) မူၾကမ္း ေရးဆြဲ ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ပညာရွင္မ်ား ၊ ပုဂၢလိက က႑ ၊ ႏွင့္ အစုိးရ စေသာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုးႏွီးေႏွာျခင္းမ်ားကေန ရရွိေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ National Aquaculture Development Plan (NADP) ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္စပ္မူ၀ါဒ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈလႊမ္းၿခံဳမႈ ၊ အလုပ္သမားတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန ၊ က်ားမ ေရးရာ ဆက္ဆံေရး ၊ ကုန္သြယ္ေရး ၊ ေဘးအႏၱရယ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ၊ ႏွင့္ အာဟာရက႑မ်ား မွ ဆုိင္ရာ အဓိက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျခားေသာ အေသးစား၊အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား SMEs ၊ အေသးစား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေတာင္သူမ်ား ၏ ခိုင္မာေသာ ကို္ယ္စားျပဳမႈကုိ ေရွးရႈမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရး က႑ကို ျမင့္တင္ေပးမည္႔ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ အင္စတီးက်ဳးရွင္းမ်ား ၊ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ား က အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ား ၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အႀကံျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို MYSAP စီမံကိန္း က ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

Comments are closed.