မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန

ျမန္မာႏုိင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန သည္ ငါးႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ အစုိးရ ဌာန တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး MYSAP စီမံကိန္း ကို တုိက္ရိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန အား အေထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လက္ေထာက္ အေထြေထြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရံး ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး ဌာန ၊ ငါးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ၊ သုေတသန ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာန ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန အသီးသီးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ၀န္ထမ္းေပါင္း ၂၅၀၀ ဦး ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ေရသတၱ၀ါ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ စားသံုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ၊ ကူးစက္တက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ရွိေရး ၊ ငါးႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႔မႈမ်ား ဖိတ္ေခၚ ေရး စသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုိိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ သြင္းအားစု ၊ ေမြးျမဴေရး ၊ ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရး စေသာ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ တစ္ခုလံုး လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၅၀၀၀ က လုပ္ငန္းခြဲ အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၀ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

Comments are closed.