အာဟာရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး


ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ အာဟာရ ႏွင့္ ပရိုတိန္းဓာတ္ကုိ ငါးစားသံုးမႈ မွ ရရွိၾကပါသည္။ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းယူရရွိမႈ က်ဆင္းလ်က္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ကေန အာဟာရ ျပည္႔၀စြာ တုိးတက္ရရွိႏိုင္သည္႔ အလားအလာမွာ ႀကီးမားလ်က္ရွိပါသည္။ အာဟာရ ပညာေပး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား၊ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး ကြင္းဆက္ တစ္ခုလံုး ျမင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ငါးစားသံုးမႈ နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားရွိ ႏြမ္းပါးျပည္သူမ်ား ငါး၀ယ္ယူရရွိမႈ ျမႇင့္တက္လာေစရန္ ဤစီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အျခားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းထက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပိုလိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ အာဟာရ ရင္းျမစ္တခု အေနျဖင့္ ငါးစားသံုးမႈကို ျမႇင့္တင္လ်က္ ေရသတၱ၀ါဖမ္းယူရရွိမႈ ပမာဏ ျမင့္တက္ေစရန္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

Comments are closed.