ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ

  • November 10, 2017
  • finemwd

ျမန္မာေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး က႑ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲသုိ႔ အစုိးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ တကၠသိုလ္မ်ား အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရးဆို္င္ရာ ဆက္စပ္နယ္ပယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေရသတၱ၀ါလုပ္ငန္း ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အဟာရႏွင့္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း နယ္ပယ္အလားအလာမ်ားကို နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈကို အေျခခံလ်က္  ပိုမိုေကာင္းမြန္ထိေရာက္သည္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသိပညာမ်ား အျပန္အလွန္မွ်ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ပညာေရး ၊ သြင္းအားစုမ်ားရရွိျခင္း ႏွင့္ လက္လမ္းမွီးျခင္း ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴ ေရးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား ၊ အဟာရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုျခင္း ၊ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳမႈႏွင့္ သင့္တင္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား စေသာေရသတၱ၀ါ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္(၆)ခုကို အုပ္စု (၆) ခြဲျဖင့္ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

ေက်းလတ္ေဒသေတြမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ပံ့ပိုးဖို႔ အဟာရ ျပည့္၀စြာရရွိဖို႔က အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢအေနနဲ႔ အားနည္းလွ တဲ့ အသို္င္း အ၀ိုင္းေတြ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ကတိက၀တ္ျပဳပါတယ္

 

ဟု ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပ သမဂၢ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းအႀကီးအကဲ Dr. Johann Hesse က MYSAP စီမံကိန္းကို ဥေရာပသမဂၢမွ ေထာက္ပ့့ံေပးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပိး ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရး က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္႔  ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားအၾကား၊ အသိပညာ၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွ်ေဝႏိုင္သည္႔အခြင့္အ လမ္းမ်ားရရွိေစခဲ့ၿပီး ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား

ကို ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံငါး လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္ က ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔

တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား အားတက္သေရာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခ့ဲ သည္႔အေပၚ အထူး၀မ္းသာမိေၾကာင္း ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၊ အဟာရ ျပည္႔၀စြာရရွိေရး ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း က႑တုိး တက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ဤစီမံကိန္းသည္အလားအလာရွိေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ အာဟာရႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား

ကို ေလ့လာ သိရွိၿပီး ေရသတၲဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ျဖ စ္သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) အပါအဝင္ လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ က်ားမခြဲျခား ဘဲအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူအားလံုး အတြက္ ဦးတည္ေထာက္ပံ့ ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း  (MYSP) အား ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အတူ ဂ်ာမနီ စီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ေထာက္ပံ့ေငြယူရို ၂၂.၂၅ သန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ာမနီ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖ်ိဳးေရး ေကာ္ပိုေရွးရွင္း GIZ တို႔မွ  ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါသည္။