ဆက္သြယ္ရန္

အလားအလာရွိေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ အာဟာရ ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားကို ေလ့လာသိရွိၿပီး ေရသတၲဝါ ေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။ဤငါးႏွစ္အစီအစဥ္ကုိ EU ႏွင့္ Germany မွေထာက္ပံေပးသည္။
လိပ္စာ:MYSAP Office Department of Fisheries Bayint Naung Road, West Gyogone, Insein Township, Yangon, Myanmar
ဖုန္းနံပါတ္:  +95 94 44 46 13 81
အီးေမး:[email protected]

Comments are closed.