Author Archives: MYSAP

စံျပငါးေမြးေတာင္သူမ်ား – ေရြွဘိုျမိဳ႕

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိေဒသမ်ားတြင္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ားျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္အတူ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း MYSAP သည္ Continue reading

August 12, 2020

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငါးေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NADP) (၂၀၁၉-၂၀၂၃) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူစုစုေပါင္း၏ ၇၀% (အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသ၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား) သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအေပၚမွီတည္ေနၾကရာ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအေျခခံသည့္စီးပြားေရးျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ နိုင္ငံ၏ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ၂၉% ရွိၿပီး Continue reading

March 18, 2020

ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ဧရာဝတီ ၊ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ “ငါးစားခရီးဆက္ ဘဝတစ္သက္” အာဟာရပညာေပး ကမ္ပိန္းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္မည္

ရွမ္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ဦးတည္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျခာက္ ‘ငါးစားခရီးဆက္ဘဝတစ္သက္’ အာဟာရပညာေပး ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ ကိုျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (MYSAP) မွ Continue reading

July 3, 2019

ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေနေသာ ေက်ာက္တန္း ဒီေရေတာ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း

ျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(MYSAP)သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ အာဟာရ ျပည့္ဝေရး ႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းရရွိေရး တို႔ကို ဦးတည္လ်က္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ ဟက္တာေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ တြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း Continue reading

June 20, 2019

ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ ပထမဆံုးေသာ ငါးလုပ္ငန္း နွင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဳဴေရး သိပၸံဘြဲ႔၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁၄) ရန္ကုန္။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑သည္ နွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိေနျပီး ျပည္သူမ်ား အာဟာရျပည့္ဝေရး ၊ ဝင္ေငြ နွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေသာ နိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးသည့္ က႑ ျကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Continue reading

July 15, 2018

INLAND MYSAP စီမံကိန္း ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ ရွမ္းလူငယ္ေလး စိုင္းသြဲ႔

MYSAP စီမံကိန္း အဖြဲ႔သားေတြ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေနာင္ရမ္းေက်းရြာကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အေသးစား ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ေနတဲ့ ရွမ္းလူငယ္ ကိုစိုင္းသြဲ႔နဲ႔ ဆံုခဲ့ၿပီး သူ႔လုပ္ငန္းအေၾကာင္း နဲ႔ INLAND MYSAP အေၾကာင္းေမးျမန္းတဲ့အခါ Continue reading

July 13, 2018

အမ်ိဳးသားအဆင့္ရသတၱ၀ါဖြံ႔ၿဖိဳးရး အစီအစဥ္ (NADP)ေရးဆြဲေရး ကို နုိင္ငံ့ ဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနကို တုိးတက္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါဖြံ႔ၿဖိဳးရး အစီအစဥ္ (NADP) ကို နုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည္႔ MYSAP စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ Continue reading

February 15, 2018

ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ MYSAP စီမံကိန္းမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲသြားမည္

ျမန္မာနုိင္ငံ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ကို ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပးမည္႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (National Aquaculture Development Plan-NADP) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းေရးဆြဲသြားမည္ဟု Continue reading

February 2, 2018 NADP

အာဟာရျမင့္မားေသာ ငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မႈ စနစ္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ ေလ့လာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဇင္ထူး ၊ ေမြးျမဴေရးဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာလားေဖာ၀ါး၊ ျမန္မာေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မွ အာဟာရဆုိင္ရာ အႀကံေပး Heike Voegler တို႔ဟာ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Continue reading

December 9, 2017