သြင္းအားစုမ်ား လက္လွမ္းမွီျခင္း


ငါးမႈန္၊ ငါးသန္ ၊ အစာ ၊ ထုတ္လုပ္သိုေလွာင္ေရး လုပ္ငန္းသံုး ေရခဲ ႏွင့္ အျခားေသာ သြင္းအားစု ကြင္းဆက္ မ်ား ရရွိႏုိင္မႈ ခက္ခဲၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွာ တင္သြင္းေသာ ယင္း ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွာ လည္း အရည္အေသြး နိမ့္ၿပီး ေစ်းျမင့္မား လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏုိင္ေသာ၊ကုန္က် စရိတ္ထိေရာက္မႈရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ သြင္းအားစု မ်ား အား အေသးစား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လက္လွမ္းမွီႏုိင္ေရးအတြက္ MYSAP စီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္္ရာတြင္ ေဒသတြင္း သားေဖာက္စခန္းမ်ား ၊ ေပါင္းစပ္ ေမြးျမဴေရး စနစ္မ်ား ကို စီမံကိန္းကေန ထူေထာင္သြားမည္ ျဖစ္သလို ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရရွိေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Comments are closed.