ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေနေသာ ေက်ာက္တန္း ဒီေရေတာ ပုစြန္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း

  • June 20, 2019
  • MYSAP

ျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(MYSAP)သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ အာဟာရ ျပည့္ဝေရး ႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းရရွိေရး တို႔ကို ဦးတည္လ်က္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ ဟက္တာေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ တြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း သဘာဝပုစြန္ သားေပါက္ရ ရွိ မႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာေမြးျမဴေရးစနစ္ မက်င့္သုံးနိုင္ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပုစြန္ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းသည္ တိုးတက္မႈ ေႏွး ေကြး လ်က္ရွိပါသည္။

 

 ‘၂ဝဝ၀ ခုႏွစ္က စလုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္နဲ႔ အခုအခ်ိန္ေတာ့ သားငါးရရွိမႈကြာျခားသြားၿပီ။ ပုစြန္ကန္ေတြကိုဝင္တဲ့ သားငါးမ်ိဳးစိတ္ ေတြ ဝင္တာေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ပုစြန္မ်ိဳးစိတ္ရနိုင္ဖို႔က ရဝ %ေလာက္ကို က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၃၀% ေလာက္ပဲ ရေတာ့တယ္” ဟု မရမ္းဇြဲဘာေမြးျမဴေရးဇုံတြင္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္သူ ဦးမင္း ေမာင္ေမာင္ က ေျပာပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ာမနီအစိုးရတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ GIZ တို႔က MYSAP စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၁ ႏွစ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေပါႂကြယ္ဝ လွ ေသာသဘာဝ ေရသတၱဝါသံယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွည္ တည္ တံ့ေရးကို အေျခခံလ်က္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ ေရသတၱဝါေမြးျမဴ ေရး လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ေဘးအႏၲရယ္ ရင္ဆိုင္တုံ႔ ျပန္နိုင္စြမ္း ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳး မႈတို႔ အတြက္ ဧရာဝတီ ႏွင့္ ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ MYSAP စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ရႊံ့ကဏန္းသားေဖာက္စခန္း တည္ေထာင္ေရး၊ ငါးပုစြန္သားေဖာက္စခန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆားကြင္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ အာတီးမီးယား ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အတူ ဒီေရေတာႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးက႑ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဒီေရေတာအေျချပဳ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ ကဏန္း၊ငါး၊ခ႐ု စ ေသာ ေရသတၱဝါမ်ားႏွင့္အတူတြဲဖက္ ေမြးျမဴလုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္း၊ ဓာတု ေဆးဝါးႏွင့္ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ားသုံးစြဲရန္ မလိုအပ္ဘဲ သဘာဝအစာ ကို သာလိုအပ္ျခင္း (၁)ႏွစ္လၽွင္တစ္ဟက္တာ အထြက္ႏႈန္း ၃၅၀ ကီလို ဂရမ္ မွ ၄၅၀ ကီလိုဂရမ္အထိ အထြက္ႏႈန္း ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရပန္းစားလာပါသည္။ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံ မ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရး ၊သစ္ေတာဌာနမ်ား၊နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဒီေရေတာ ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ ေသာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အထူးေအာင္ျမင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဒီေရေတာဧရိယာအမ်ားအျပားရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အာဆီယံ နိုင္ငံ မ်ားနည္းတူ ဒီေရေတာ ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးနိုင္ေၿခ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MYSAP စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ မရမ္းဇြဲ ဘာ ေမြးျမဴေရးဇုံရွိ ပုစြန္ေတာင္သူမ်ားအား ဒီေရေတာႏွင့္ သဟဇာ ျဖစ္ေသာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ‘ သဘာဝ ပုစြန္သားေပါက္ရရွိမႈ ခက္ခဲလာတာ ကို ေက်ာ္လႊားဖို႔MYSAP စီမံကိန္းထံအကူအညီ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ MYSAP အေနနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့လာၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္လုပ္ကြက္ အေနနဲ႔ ၂၀၁၈ နိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ပုစြန္ သားေပါက္ တစ္သိန္း ပံ့ပိုးေပးပါ တယ္” ဟု ေတာင္သူ ဦးမင္းေမာင္ေမာင္က MYSAP စီမံကိန္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနပုံကို ရွင္းျပပါသည္။ စီမံကိန္းမွ ပုစြန္သားေပါက္ ေကာင္ေရ (၁၁၀၀၀၀၀) ကို ေတာင္သူ(၆)အုပ္စုအ တြက္ ထပ္မံျဖန႔္ေဝထားပါသည္။

ဒီေရေတာမ်ားသည္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တြင္ အဓိက က်သည့္နည္းတူ ေရသတၱဝါမ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားနိုင္သည့္ ေဂဟ စနစ္တခု လည္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို အထူးအေလးထား လ်က္ရွိပါသည္။“ဒီေရေတာႀကီးေတြရွိေနတာအရမ္းေကာင္းပါ တယ္။ ဒီေရေတာ နဲ႔ ပုစြန္တြဲ ဖက္ေမြးျမဴေရး က လုပ္ေဆာင္လို႔ရ တယ္ဆို တာသက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရေတာေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ ရင္း ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးကို ျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစား သြားပါမယ္” ဟု ၎ က ပုစြန္ေမြးျမဴေရးတြင္ ဒီေရေတာမ်ား အေရး ႀကီးေၾကာင္းေျပာပါသည္။

ေက်ာက္တန္းေဒသသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စားသုံးသူ ေစ်း ကြက္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတြင္တည္ရွိေနသျဖင့္ ဒီေရေတာ အ ေျချပဳ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းပါသည္။ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားထံ မွ လက္ဆက္ၿပီး အရည္ အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဒီေရေတာ ပုစြန္မ်ား တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူနိုင္ ရန္ စီမံကိန္းမွ တိုက္ရိုက္ေစ်းကြက္ရွာေဖြ ေပးပါသည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားမွ ေဒသထြက္ ဒီေရ ေတာပုစြန္ကို ဝယ္ယူရန္ အထူးစိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၾကသည္။

‘တကယ္ကိုအားရေက်နပ္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္ ဒီလိုမ်ိဳးမစားရတာၾကာၿပီ’ဟုအရည္အေသြးႏွင့္အရသာ စမ္းသပ္အၿပီး ORNG Ktichen စားေသာက္ဆိုင္ Chef Orng က ေျပာပါသည္။ စားေသာက္ဆိုင္အမ်ားစုသည္ ေစ်းကြက္ကတဆင့္ ငါး၊ပုစြန္မ်ားကို ဝယ္ယူေနရသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အေသြးမမွီျခင္း၊ လက္ ဆက္မႈမရွိျခင္း သည့္အတြက္ ပုစြန္ေတာင္သူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ ယူၿပီး အေကာင္းဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စီစဥ္ေနၾကပါသည္။ ‘ၾကား ကေန တဆင့္ခံေရာင္း ရင္(ေတာင္သူ)သူတို႔အတြက္ ေစ်းမရဘူး။ က်ေနာ္တို႔စားေသာက္ဆိုင္ေတြဆီ ေရာက္ခ်ိန္မွာလည္း အရည္အေသြး ကက်ေနၿပိ။ဒါေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ၿပီးသူတို႔ ဆီကေန တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကန္ကေနထြက္လာ တဲ့ ဒီေရ ေတာပုစြန္ကို နာရီပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္က စားသုံးသူေတြရဲ့ ပန္းကန္ေပၚ လက္လက္ဆက္ဆက္ေရာက္နိုင္ဖို႔ စီစဥ္သြားမယ္’ ဟု ဒီေရေတာ ထြက္ပုစြန္မ်ား ဝယ္ယူရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းျပပါသည္။

MYSAP စီမံကိန္းမွ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဒီေရေတာႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဒီေရေတာ မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားျဖစ္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးကို အားေပးအားေျမာက္သည့္ဘက္စုံျခဳံလႊမ္းျခဳံေသာ အစီအစဥ္တခုျဖစ္ အတြက္ ေက်ာက္တန္းေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား ႏွစ္သက္သေဘာ က်ေန ၾကပါသည္။ နိုင္ငံျခားနည္းပညာေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ နဲ႔ သားေပါက္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ဒီေရေတာ နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ တဲ့ ပုစြန္ေမြးျမဴတာကို တြဲလုပ္ခ်င္ပါတယ္ဟု ကမာကလြတ္ ေက်းရြာ ေန ဦးသာေအာင္ က ဆိုပါသည္။