ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ MYSAP စီမံကိန္းမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲသြားမည္

  • February 2, 2018
  • MYSAP
  • NADP

ျမန္မာနုိင္ငံ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ကို ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပးမည္႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (National Aquaculture Development Plan-NADP) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းေရးဆြဲသြားမည္ဟု

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၊ ဂ်ာမနီ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (GIZ) ႏွင့္ ျမန္မာ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႔ (CESD) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည္႔ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ (NADP Dialogue) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ရယ္၊ ငါးအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းတာေၾကာင့္  ေရသတၱဝါေမြးျမဴ ထုတ္ လုပ္မႈက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနက လိုအပ္တဲ့ တုန့္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ မႈေတြလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။ ၎က ဆက္လက္၍ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ ဗီယက္နမ္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား စတဲ့ အိမ္နိးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြ ခ်မ်တ္ၿပီး ငါးထုတ္လုပ္မႈ နဲ႔ ပို႔ကုန္ ျမင့္မားေရးကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကို္င္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဒီလုိမ်ိဳး တိက်ခိုင္မာတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္လိုအပ္ေနေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (NADP) ကို ေရးဆြဲသြားဖို႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဦးေဆာင္လုပ္ ကိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ၊ ပို့ကုန္တိုးတက္ေရး နဲ့ ေက်း လက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားျပားေရး ၊ ငါးေမြးေတာင္သူေတြ အလြယ္ တကူေခ်းေငြ ရရွိနိုင္ေရး ၊ ပုဂၢလိက ရင္းနွီးျမုပ္နွံ့မႈ နဲ့ ျပိုင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားလာေရး တို့ကို ရည္မွန္းျပီး အမ်ိုးသား အဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑ဍ ဖြံ့ျဖိုးေရး အစီအစဥ္(NADP) ကို ေရးဆြဲေနပါတယ္ ” ဟု ေရသတၱဝါေမြးျမူ ေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (NADP) ေရးဆြဲရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမအျကိမ္ က်င္းပသည့္ အမ်ိုးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ ေဆြးေနြးပြဲ (NADP Dialogue)တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား နွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ့အစည္းအသီး သီးမွ တက္ေရာက္လာႀကေသာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ မ်ားနွင့္ ေရရွည္တည္ျမဲေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚေရး (Aquaculture Value Chains and Environmental Sustainability)၊ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑ ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ အုပ္ခ်ုပ္ေရးစနစ္ နွင့္ အဖြဲ့အစည္းဆိုင္ရာ ေထာက္ကူမႈမ်ား ေကာင္းမြန္ေရး (Policy, Governance and Institutional Support ) ဖမ္းဆီးၿပီးကာလ ထုတ္လုပ္ျဖန့္ခ်ီေရး ဆိုင္ရာ စီမံခန့္ခြဲေရး နွင့္ အာဟာရ ဆိုင္ရာ ျမင့္မား ေရး (Post-harvest Management and Human Nutrition) စေသာ ေခါင္းစဉ္မ်ားနွင့္ အတူ ပညာေရး ၊ လွြမ္းျခံဳမႈ ရွိေသာ လူမႈပါဝင္မႈ ၊ က်ားမေရးရာ က႑မ်ားကို ေဆြးေနြးျပီး အႀကံျပဳၾကပါသည္။

ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရွိေသာ ျမန္မာ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ လက္ေတြ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအမံမ်ားျဖင့္   ဤေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (NADP) က ထိေရာက္စြာ လမ္းညႊန္ပဲ့ကိုင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေျပာပါသည္။