အမ်ိဳးသားအဆင့္ ငါးေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (NADP) (၂၀၁၉-၂၀၂၃) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

  • March 18, 2020
  • MYSAP

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူစုစုေပါင္း၏ ၇၀% (အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသ၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား) သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအေပၚမွီတည္ေနၾကရာ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအေျခခံသည့္စီးပြားေရးျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ နိုင္ငံ၏ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ၂၉% ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပပို႔ကုန္စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၂၅% ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့ၾကပါသည္ (ADS, 2018)။ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ဦးစားေပးက႑ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ယခုလက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္ ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္ နက္ သီးျခားဝန္ႀကီးဌာနသုံးဌာနျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းကာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation – MOALI) ဟူ၍ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ဌာနတည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

သမားရိုးက်စားနပ္ရိကၡာစနစ္မ်ား (Traditional Food Systems) ၏စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ေဘးဥပဒ္ ကင္းရွင္း ေရး ႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရင္း ေက်းလက္ေနလယ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္း ကြင္းဆက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာကြာဟခ်က္မ်ား က်ဥ္းေျမာင္းလာေစရန္ ရည္ ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သီးႏွံအမ်ိဳးစုံတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (Agricultural Diversification)၊ ေစ်းကြက္ေပါင္းစည္းျခင္း (Market Integration) ႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း တို႔အေပၚအဓိကအေျခခံ၍ အာရွ၏ဆန္အိုးမွသည္ ေဒသအဆင့္စားဖြယ္စုံျခင္းေတာင္းအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း ရန္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္သစ္တစ္ရပ္ကို စတင္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ တြင္ အစိုးရက ခ်မွတ္ ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးအေျခခံမူ ၁၂ ရပ္ ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ ေဒသမ်ားရွိဖြံ့ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ကို ေအာင္ျမင္စြာခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ GDP တန္ဖိုး၏ ၃၀% ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ငါးလုပ္ငန္းက႑ခြဲ၏အေရးပါပုံကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ငါးလုပ္ငန္း က႑ ခြဲကို သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ား၊ ေဒသအဆင့္ေစ်းကြက္အလားအလာႏွင့္အညီ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးအရင္းအႏွီးမ်ားခြဲေဝခ်ထားေပးမည္ဟု အေလး အနက္ကတိ ကဝတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ လယ္သမားမ်ား၏ဝင္ေငြတိုးပြားလာေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စနစ္တက်သုံးစြဲမႈတို႔ကို အေလးေပး ေရးဆြဲထားသည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေနလူထု၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈအတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ခြဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း က႑မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္အစီအစဥ္ လည္းျဖစ္ ပါသည္။

ဤသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းအားလုံးျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑ခြဲ၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ “အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္” (NADP) ကို ေရးဆြဲရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကို တာဝန္ ေပးခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က႑ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ “တိရစၧာန္ႏွင့္ ငါးမ်ိဳးပြားျခင္း၊ ေမြးျမဴျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္သား မ်ားကို စနစ္ တက်ခြဲျခားတာဝန္ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားနီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (ADS) တြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္ (ADS၊ စာ – ၆၄)။

ထို႔ျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (ADS) တြင္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္ၾက သူမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က်င့္စဥ္ (GAqPs) မ်ားကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၌ GAP ဌာနခြဲကို တည္ ေထာင္ရန္စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ “ေကာင္းမြန္ေသာက်င့္စဥ္မ်ားကို ပိုမိုက်င့္သုံးလာၾက ေစေရးအတြက္ စံမ်ား ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္ (ADS၊ စာ – ၆၅)။

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုခြဲေဝခ်ထားလာနိုင္ၿပီး အစိုးရက႑ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈပိုမိုအားေကာင္းလာကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမို ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲေနသည့္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာစားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အလ်င္မီစြာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ထုတ္လုပ္နိုင္ သည့္ေရသတၱဝါထုတ္လုပ္မႈကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က႑ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္က ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

NADP ကို ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားမွ ေဒသဆိုင္ရာငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမ်ား အထိလည္းေကာင္း၊ အႀကီးစားေပါင္းစည္းထားသည့္ေရသတၱဝါေမြးျမဴကန္မ်ား (Large-scale vertically integrated aquaculture farms) မွ အေသးစားတစ္နိုင္တစ္ပိုင္ေမြးျမဴသူမ်ားအထိလည္းေကာင္း သက္ဆိုင္သူ အသီးသီးအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ထိပ္ပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ား ျဖင့္ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားဆိုင္ရာမူဝါဒေရးရာေကာ္မတီျဖစ္သည့္ MYSAP Steering Committee ၏လမ္းညႊန္ ခ်က္ႏွင့္အညီ ထိုလုပ္ငန္း စဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ နိုင္ငံေတာ္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ MSDP ၏လမ္းညႊန္အေျခခံမူ၊ က႑ အလိုက္သတ္မွတ္လ်ာထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ADS-IP ၏သီးျခား မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ မ်ားဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ေစ့ေဆာ္မႈ မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ ယခင္၊ ယခုခ်မွတ္ထားသည့္ ႏွင့္ ေနာင္တြင္ေဆာင္ရြက္လာနိုင္သည့္အစီ အစဥ္မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း မ်ားကို Desk Review ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။

NADP ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္တကြ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီး ဌာနကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနအသီးသီးတို႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ UMFCCI ႏွင့္ MFF တို႔ကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကက႑မွအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ MYSAP ႏွင့္ Myanmar Fishery Partnership တို႔မွ တစ္ဆင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားသက္ဆိုင္ သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အားေကာင္းသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္နိုင္ေရး အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာငါးလုပ္ငန္းဦးစီး႐ုံးမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား လက္ေတြ႕တြင္ ရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနိုင္ေစရန္ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ ေဒသအဆင့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေလးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ကြင္းဆက္စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

NADP ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတို႔က ပံ့ပိုးကူညီေပးၾကၿပီး GIZ, Germay က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က႑ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းက မူၾကမ္းျပဳစုေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ NADP ကို ေရးဆြဲရာတြင္ ျမန္မာ့လူမႈ စီးပြားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (the Centre for Economic and Social Development of Myanmar) က စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈဆိုင္ရာသုေတသန၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားစြာပါဝင္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (NADP) ကို ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ NADP ေကာင္းမြန္စြာေရးဆြဲခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အေထာက္အကူျပဳသည့္မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္ ႏွင့္ NADP ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္း (၆) ခြဲ၍ ေရးဆြဲခ်မွတ္ ထားပါသည္။ NADP တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္ –

အခန္း ၁ – စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ား ႏွင့္ လက္ရွိစိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ သုံးသပ္ခ်က္ကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအခန္းတြင္ NADP ႏွင့္ MSDP၊ ADS တို႔အၾကားဆက္ႏႊယ္ပုံမ်ားကို အေလးထားေဖာ္ၿပ ထားပါသည္။ NADP သည္ အားလုံး အက်ဳံးဝင္ေသာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြရရွိမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားဖန္တီးမႈ၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ ႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝမႈ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ MSDP ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အခန္း ၂ – ျမန္မာနိုင္ငံေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး က႑ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားကာ က႑ဆိုင္ရာအားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္ အႏၲရာယ္ မ်ားဆိုင္ရာဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအခန္းတြင္ ေရသတၱဝါထုတ္လုပ္ ေရးဆိုင္ရာလက္ရွိအေျခအေန၊ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ က်ားမဂ်န္ဒါေရးရာ၊ စားနပ္ ရိကၡာဖူလုံေရး ႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝမႈ ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာခံနိုင္စြမ္းတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း ၃ – အစိုးရကခ်မွတ္ထားသည့္သက္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအားလုံးကို သတ္မွတ္ေဖာ္ၿပ ထားၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆိုင္ရာရလဒ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာရရွိနိုင္ ေအာင္အေထာက္ အကူျပဳရာတြင္ NADP သည္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ပါဝင္မည့္နည္းလမ္းကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ MSDP၊ ADS ႏွင့္ က႑ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသား အာဟာရဆိုင္ရာ စီမံကိန္း (Multi-sectoral National Plan of Action on Nutrition (MS-NPAN))၊ နိုင္ငံအဆင့္ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမဟာ ဗ်ဴဟာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP))၊ ျမန္မာနိုင္ငံရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာပင္မလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Myanmar Climate Change Master Plan (MCCMP)) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (National Export Strategy (NES)) တို႔ကဲ့သို႔ အျခားက႑မ်ားဆိုင္ရာအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း NADP က စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ကို ေရာက္ရွိနိုင္ေရးအတြက္ တိုက္ရိုက္ အေထာက္အကူျပဳပုံကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးက႑၏အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ မူဝါဒကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္း ၄ – ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ အျခားအျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားက သတ္မွတ္ထားၿပီး နိုင္ငံေတာ္၏ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းအၾကားခ်မွတ္ထားသည့္ က႑အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (Inter-ministerial cross-cutting policy objectives) ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားကာ ျမန္မာ နိုင္ငံေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေအာင္ျမင္စြာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးလာေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရလဒ္ ၁၁ ရပ္၊ ေဆာင္ ရြက္မႈရလဒ္ ၃၃ ရပ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါရလဒ္မ်ားကို ရရွိနိုင္ ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားပါသည္။ NADP ကို သက္ဆိုင္သူအသီးသီးက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အခန္း ၅ – ေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက သုံးစြဲနိုင္သည့္ေငြေၾကးပမာဏအေပၚအေျခခံ၍ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသုံးစြဲမည့္နည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တစ္နိုင္ငံလုံးအဆင့္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည့္ ဦးစားေပးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ရလဒ္ ၁၁ ရပ္ကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာအေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္မႈ၊ ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး ပိုမို အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ေစမႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္မ်ားက်င့္သုံးမႈ၊ အရည္အေသြး ႏွင့္ အသိပညာအေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ႏွင့္ ေက်းလက္အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တို႔၏စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရလဒ္ တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ NADP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ အစီအစဥ္တစ္ရပ္လုံးအတြက္ အဆိုျပဳဘတ္ဂ်က္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ ၁၈၉ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၆ သန္း ႏွင့္ညီမၽွေသာ) (ဦးစားေပးရလဒ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္လ်ာထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ ေငြ ျမန္မာက်ပ္ ၁၁၆ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္းႏွင့္ညီမၽွေသာ) အပါအဝင္) ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ NADP ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အခန္း ၆ တြင္ ဦးစားေပးရလဒ္မ်ားကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ သက္ဆိုင္ရာအညႊန္းကိန္းမ်ား၊ အေျခခံ တိုင္းတာခ်က္အေျခအေန ႏွင့္ လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကိုက္ညႇိသတ္မွတ္ထားပါသည္။

အသေးစိတ်ဖတ်ရှုလိုပါက အောက်ပါ လင့်ခ် ကဆင့် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

National Aquaculture Development Plan (NADP) in Burmese