အမ်ိဳးသားအဆင့္ရသတၱ၀ါဖြံ႔ၿဖိဳးရး အစီအစဥ္ (NADP)ေရးဆြဲေရး ကို နုိင္ငံ့ ဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

  • February 15, 2018
  • MYSAP

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနကို တုိးတက္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါဖြံ႔ၿဖိဳးရး အစီအစဥ္ (NADP) ကို နုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည္႔ MYSAP စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

“ ဒီအစီအစဥ္က လူမႈဘ၀လံုၿခံဳမႈ၊ ၀င္ေငြနဲ႔ အစာအာဟာရ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အေရးပါသျဖင့္ NADP အား အမ်ိဳးသားအဆင့္ထိ ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္. ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးကို တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သလို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါမယ္ ဟု NADP အက်ိဳးရွိပံုကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အိမ္နီးခ်င္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ ျမန္မာက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (NADP) မရွိေသးပါဘူး။ တျခားနယ္ပယ္ေတြလည္း အသီးသီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြခ်မွတ္ လုပ္ကိုင္လာတာေၾကာင့္ မိမိတို႔ အေနနဲ႔ NADP ကို မေရးဆြဲဘူးဆိုရင္ ဒိေရသတၱ၀ါေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္း က ေနာက္က်က်န္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (NADP) ေရးဆြဲေရးသည္ MYSAP စီမံကိန္းတြင္ အစိတ္အပိုင္း တခုအျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ ၊ ဂ်ာမနီအစိုးရတို႔က ရံပံုေငြ ေထာက္ပ့့ံေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ျပည္သူမ်ားစြာရဲ႕ ၀င္ေငြ ရရွိေရး ကေလးငယ္ေတြ အာဟာရျမင့္မားေရး ကအေရးႀကီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ကို ေထာက္ပံ့ဖို႔ ျမန္မာအစုိးရ၊ ဥေရာပသမဂၢ နဲ႔ ဂ်ာမနီအစိုးရတို႔ အတူတကြ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီီစီမံကိန္းက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ၊ ေက်းလက္ ေဒသေတြမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးဖို႔ ကေလးငယ္ေတြ အာဟာရနဲ႔ ျပည့္စံုႂကြယ္ ၀ေစ ဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ဟု ဥေရာပ သမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး H.E Kistian Schmidt က ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ရျခင္းအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားပါသည္။