စံျပငါးေမြးေတာင္သူမ်ား – ေရြွဘိုျမိဳ႕

  • August 12, 2020
  • MYSAP

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိေဒသမ်ားတြင္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ားျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္အတူ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း MYSAP သည္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ႏွင့္ ဂ်ာမနီစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းဝန္ႀကီးဌာန (BMZ) တို႔မွ ပံ့ပိုးထားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားမွတင္ျပခဲ့သည္မွာ ပုံမွန္ မိုးရြာသြန္းျခင္းထက္ေလ်ာ့နည္းစြာရြာသြန္းခဲ့ကာ မုတ္သုံရာသီဝင္ေရာက္ျခင္းသည္

ေနာက္က်ၿပီးအားနည္းခဲ့ပါသည္။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ BRAC Myanmar မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၄၂၆ မွ ၁၁၅ (၂၇%) စု၏ မိသားစု ငါေမြးကန္မ်ားတြင္ ေရရရွိမႈ မလုံေလာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိထည့္သြင္းေမြးျမဴျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀ ခုနွစ္ ငါးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးရာသီအတြက္ စံျပ ငါးေမြးေတာင္သူ ၂၄ ဦးကို MYSAP မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ MYSAP မွ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဘက္စုံစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ငါးေမြးျမဴျခင္း ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အသီးအနွံမ်ား ကန္ေဘာင္တြင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စားသုံးသူမ်ားအာဟာရ ပိုမိုရရွိေစျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားႏွင့္ သေႏၶသားျဖစ္တည္ခ်ိန္မွစ၍ ေမြးဖြားၿပီး ၂ ႏွစ္သားအထိ ေရွးဦးရက္ ၁၀၀၀ အတြင္းကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးစားသုံးလာျခင္းအပါအဝင္ ငါးစားသုံးျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဆိုင္ရာ ကာလရွည္သင္တန္းမ်ားကို ငါးေမြးျမဴသည့္ရာသီအခ်ိန္၌ BRAC Myanmar ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။ MYSAP ၏ စံျပ ငါးေမြးေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္မင္းကုန္းေက်းရြာမွ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္သည္ MYSAP မွ အၾကံျပဳထားသည့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ၀.၂၅ ဧကရွိသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးေမြးကန္တြင္ MYSAP ၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္GIFT တီလားပီးယား အေကာင္ ၆၀၀၊ ထိုင္းငါးခုံးမ အေကာင္ ၁၀၀၊ တိုင္းရင္းငါးငယ္အေကာင္ ၁၀၀ ႏွင့္ ေရႊဝါငါးၾကင္း အေကာင္ ၅၀ ကို ထည့္သြင္းေမြးျမဴခဲ့သည္။ MYSAPမွ တိုးျမႇင့္ေမြးျမဴသည့္ GIFT တီလားပီးယားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေမြးျမဴခဲ့ျခင္းသည္ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္၏ ကနဦးအႀကိမ္ထည့္သြင္းေမြးျမဴျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ MYSAPသည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားအုပ္စု တစ္စုမွ ငါးေမြးေတာင္သူတစ္ဦးအားငါးစာေတာင့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ငါးစာေတာင့္ထုတ္လုပ္နည္းသင္တန္းမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အစာႀကိတ္ခြဲစက္မ်ားကုိပံ့ပိုးေပးထားၿပီး စတင္ထုတ္လုပ္ေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ ငါးအစာေတာင့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္ ၂၀% ပရိုတင္းပါဝင္သည့္ ေရျမဳပ္အစာေတာင့္ကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာအတြင္းေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။ MYSAP မွ ပံ့ပုိးသည့္ ငါးစာေတာင့္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္အသုံးျပဳေနၿပီး မိမိငါးကန္တြင္အစာဗန္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ထည့္ၿပီး ေကြ်းေမြးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ငါးမ်ားအစာစားေသာက္ပုံႏွင့္ ငါး၏က်န္းမာေရးကုိေန႔စဥ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ၾကည့္ရႈေလ့လာပါသည္။ MYSAP ၏ေထာက္ခံအၾကံျပဳသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာနည္းပညာအရ အရည္အေသြးမီအလ်င္ျမန္ႀကီးထြားသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာငါးသားေပါက္ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ငါးစာေတာင့္မ်ားပံ့ပိုးျခင္း၏ရလာဒ္အျဖစ္ ငါးမ်ားကုိ (၈) လတာကာလအထိေမြးျမဴရမည့္အစား (၆) လတာကာလတြင္ေစ်းကြက္ဝင္သည့္အရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္၏ ၀.၂၅ ဧကကန္မွ ၂၀၁၉-၂၀ ခုႏွစ္ ငါးေမြးရာသီတြင္ငါးမ်ား (၂၄၆.၂ ပိႆာ) အနည္းငယ္မွ်သာပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္စဥ္တြင္ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ငါးေမြးရာသီမွထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ငါးမ်ား (၂၄၀ ပိႆာ) ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မိသားစုဝင္ေငြ၏အသားတင္အျမတ္အစြန္းသည္ ၂၇၀,၆၅၅ က်ပ္ မွ ၅၁၉,၈၂၅ က်ပ္အထိ၉၂.၁% ျမႇင့္တက္လာသည္။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငါးေမြးကန္မ်ားတြင္ ေရရရွိမႈႏွင့္ငါးေမြးရာသီကာလေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း ႀကီးထြားႏႈန္းျမန္သည့္GIFT တီလားပီးယားမ်ားကုိေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ဝင္သည့္ရြယ္သို႔အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိၿပီး အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ေတာင္သူမိသားစုသည္ ငါးဟင္းစားသုံးျခင္းကိုႏွစ္သက္သည့္အတြက္ ငါးကန္ထဲမွတိုင္းရင္းငါးငယ္ေလးမ်ားကို ၃-၄ ရက္ တစ္ႀကိမ္ တခ်ဳိ႕တဝက္ဖမ္းဆီးၿပီး ပုံမွန္ ခ်က္ျပဳတ္စားသုံးပါသည္။

၂၀၁၉-၂၀ ခုႏွစ္ ငါးေမြးရာသီတြင္ MYSAP သည္ သီးကုန္းရြာရွိ ကိုခ်စ္မိုး၏ ၀.၅ ဧကရွိ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္လယ္ကြက္အား စပါး ႏွင့္ ငါး ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသည့္ လယ္ကြက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ စပါးခင္း၏အနားတစ္ဖက္တြင္ ငါးမ်ားခိုေအာင္းႏိုင္မည့္ ေရေျမာင္းနက္နက္တစ္ခုပါဝင္သည့္ စပါး-ငါး စိုက္ခင္းအားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ငါးမ်ားခုိေအာင္းရန္ေရေျမာင္းအား အက်ယ္ဆုံးအေနျဖင့္ စပါးခင္းဧရိယာ၏ ၅% အထိသာတူးေဖာ္သည္။ ၁၂ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ GIFT တီးလားပီးယား ငါးသားေပါက္အေကာင္ေရ ၅၀၀ ႏွင့္ ေရႊဝါငါးၾကင္း ငါးသားေပါက္အေကာင္ေရ ၅၀၀ အား စပါး-ငါးလယ္ကြက္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေမြးျမဴရန္ MYSAP မွ ပံ့ပုိးကူညီခဲ့သည္။

ကိုိခ်စ္မိုးသည္ ၂၆ ရက္မတ္လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စပါးခင္းအား ရိတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ၎ေန႔တြင္ GIFT တီလားပီးယားႏွင့္ ေရႊဝါငါးၾကင္း စုစုေပါင္း ၅.၇ ပိႆာကို တခ်ိဳ႕တဝက္ဖမ္းဆီးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၀.၅ ဧကရွိ လယ္ကြက္မွ စပါးတစ္မ်ိဳးတည္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီးရရွိသည့္ ပုံမွန္ ဝင္ေငြမွာ ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ စပါးႏွင့္ငါး ေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴၿပီး ရရွိမည့္ခန္႔မွန္းေခ်ဝင္ေငြမွာ အနည္းဆုံး၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ ရွိႏိုင္မည္ဟု ကိုခ်စ္မိုးမွ ေျပာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စပါးခင္းသို႔က်ေရာက္သည့္ပိုးမႊားမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ စပါးပင္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာႀကီးထြားၿပီး စပါး-ငါး စိုက္ခင္းထဲတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ဖမ္းဆီးရရွိႏိုင္သည့္ငါးအမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုခ်စ္မိုးသည္ ကိုယ္ပိုင္စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ထားၿပီး ရပ္ရြာေဒသအတြင္းအစားအေသာက္မ်ားခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းခ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စပါး-ငါးလယ္ကြက္မွ တခ်ဳိ႕တဝက္ဖမ္းဆီးရမိေသာငါးမ်ားကုိ အပိုဝင္ေငြပိုမိုရရွိရန္အတြက္ မိမိစားေသာက္ဆိုင္တြင္ တန္ဖုိးျမႇင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းခ်ပါသည္။ MYSAP မွ ကနဦးပံ့ပုိးသည့္ စပါးႏွင့္ငါးေရာေႏွာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသည့္နည္းပညာမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိၿပီး ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ဓာတုေဆးဝါးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ အရင္းအႏွီးအနည္းငယ္သာကုန္က်ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုိခ်စ္မိုးသည္ အနာဂတ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စပါးႏွင့္ငါးေရာေႏွာစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴျခင္းအား ဆက္လက္၍ လုပ္ကိုင္သြားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။