ကၽြနု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

အလားအလာရွိေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ အာဟာရ ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားကို ေလ့လာသိရွိၿပီး ေရသတၲဝါ ေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။ ဆက္ဖတ္ရန္

မူဝါဒ

ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရလာဒ္ ျဖစ္ထြန္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း ႏွင့္ မူ၀ါဒမူေဘာင္တစ္ရပ္ထူေထာင္ေရး

၀န္ေဆာင္မႈ ၊ ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္း

ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း မ်ား စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ငါးေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ရန္

သြင္းအားစုမ်ား လက္လွမ္းမွီျခင္း

သဘာ၀နည္းက်၊ေပါင္းစပ္ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေဒသတြင္းေမြးကန္မ်ား အပါအ၀င္ အေသးစားေရသတၱဝါ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တြက္ေခ်ကိုက္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ သြင္းအားစုမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆက္မ်ား

ဒီေရေတာမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း ၊ အေသးစား ပုစြန္ေရာေႏွာေမြးျမဴျခင္း အပါအဝင္ ပိုမိုထိေရာက္ျပည္႔စံုေသာ ခံႏုိင္ရည္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တန္ဖိုး ကြင္းမ်ား ထူေထာင္ေရး

အာဟာရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး

ငါးထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ အာဟာရဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး

လူမႈေရးဆုိင္ရာ အားလံုးၿခံဳလႊမ္းႏုိင္မႈ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ ခ်ိဳ႕တဲ့၍ အလိုအပ္ဆံုးေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးေရး

သတင္းက႑
ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိေဒသမ်ားတြင္ အပူလြန္ကဲျခင္း၊ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ားျခင္း၊ မိုးေခါင္ေရရွားျခင္းႏွင့္အတူ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း MYSAP သည္ Read More
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူစုစုေပါင္း၏ ၇၀% (အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသ၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား) သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအေပၚမွီတည္ေနၾကရာ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအေျခခံသည့္စီးပြားေရးျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ နိုင္ငံ၏ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ၂၉% ရွိၿပီး Read More
ရွမ္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ဦးတည္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျခာက္ ‘ငါးစားခရီးဆက္ဘဝတစ္သက္’ အာဟာရပညာေပး ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ ကိုျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (MYSAP) မွ Read More
ျမန္မာေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(MYSAP)သည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ အာဟာရ ျပည့္ဝေရး ႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းရရွိေရး တို႔ကို ဦးတည္လ်က္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး က႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ ဟက္တာေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ တြင္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း Read More
၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္ (၁၄) ရန္ကုန္။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရသတၱဝါေမြးျမူေရးက႑သည္ နွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိေနျပီး ျပည္သူမ်ား အာဟာရျပည့္ဝေရး ၊ ဝင္ေငြ နွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေသာ နိုင္ငံျခားေငြရွာေဖြေပးသည့္ က႑ ျကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Read More
MYSAP စီမံကိန္း အဖြဲ႔သားေတြ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေနာင္ရမ္းေက်းရြာကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အေသးစား ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ေနတဲ့ ရွမ္းလူငယ္ ကိုစိုင္းသြဲ႔နဲ႔ ဆံုခဲ့ၿပီး သူ႔လုပ္ငန္းအေၾကာင္း နဲ႔ INLAND MYSAP အေၾကာင္းေမးျမန္းတဲ့အခါ Read More
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနကို တုိးတက္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါဖြံ႔ၿဖိဳးရး အစီအစဥ္ (NADP) ကို နုိင္ငံ၏ ဦးစားေပးက႑အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည္႔ MYSAP စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ Read More
ျမန္မာနုိင္ငံ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ကို ထိေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပးမည္႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (National Aquaculture Development Plan-NADP) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းေရးဆြဲသြားမည္ဟု Read More
ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ဇင္ထူး ၊ ေမြးျမဴေရးဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာလားေဖာ၀ါး၊ ျမန္မာေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မွ အာဟာရဆုိင္ရာ အႀကံေပး Heike Voegler တို႔ဟာ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးတြဲလုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Read More
ျမန္မာေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရး က႑ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွ ေရသတၱ၀ါေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Read More

Comments are closed.